Wyszukiwarka

1 / PRZEDMIOT UMOWY:

Składając internetowe zamówienie, Klient wyraża zgodę na związanie się i zaakceptowanie niniejszych ogólnych warunków sprzedaży. Niniejsze warunki nie mogą być w żaden sposób modyfikowane przez sprzeczne postanowienia w ogólnych warunkach współpracy z klientem lub jakimkolwiek innym dokumencie. Firma MPPR niniejszym wyraźnie odrzuca brak akceptacji którejkolwiek z niniejszych dyspozycji i taki brak akceptacji nie jest w żaden sposób wiążący dla firmy MPPR.

2/ KONTO KLIENTA:

Klient jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego konta i hasła. Klient podejmie wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić, że jego hasło pozostaje poufne i zabezpieczone. W przypadku, gdy Klient ma jakiekolwiek podstawy, by sądzić, że jego hasło jest znane innej osobie lub jeśli hasło jest używane lub może być użyte w nieuprawniony sposób, zobowiązany jest natychmiast poinformować MPPR. Klient jest odpowiedzialny za podanie prawidłowych i pełnych danych i zobowiązany jest informować MPPR o każdej zmianie tych danych. Klient może posiadać dostęp i modyfikować dane na swoim koncie oraz może poprosić obsługę klienta o modyfikację danych. MPPR zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu, zamknięcia konta, usunięcia lub modyfikacji treści, jeśli Klient narusza obowiązujące przepisy prawa i niniejsze ogólne warunki sprzedaży.

3/ SPOSÓB UŻYCIA:

Produkty, które dostarczamy, są przeznaczone do użytku wyłącznie przez profesjonalnych specjalistów podczas instalowania lub wymiany części; w związku z tym, specjaliści zobowiązani są upewnić się, po przeprowadzeniu obowiązkowych kontroli, że działają oni zgodnie z normami i przepisami ich kraju.

4/ OPIS:

Specyfikacje opisane na stronie nie są wiążące. MPPR zastrzega sobie prawo do modyfikowania jej artykułów bez powiadomienia, aby szybko dostosować się do ulepszeń wprowadzonych na skutek nowych technik i przepisów.

5/ ZAMÓWIENIA:

Oferty MPPR nie stanowią przyjęcia zamówienia. Zamówienia są ostateczne i potwierdzone przez wysłanie e-maila z potwierdzeniem odbioru i po otrzymaniu płatności w terminie określonym w szczególnych warunkach sprzedaży.
MPPR będzie honorować zamówienia w ramach możliwości swoich dostawców i może oferować produkty zastępcze.

6/ CZAS REALIZACJI:

O ile nie określono inaczej w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez MPPR, wszelkie czasy realizacji na stronie i w ofertach są szacunkowe i orientacyjne

7 / DOSTAWA:

Wszelkimi dostawami MPPR zarządza firma kurierska UPS. Przy realizacji dostawy, Klient zobowiązany jest sprawdzić stan opakowania i produktów. W przypadku uszkodzenia, Klient zobowiązany jest przedstawić takie szczegółowe zastrzeżenia na piśmie na dowodzie dostawy. W przypadku nieobecności Klienta przy dostawie, spedytor obowiązany jest pozostawić list przewozowy z jego numerami kontaktowymi w celu umówienia terminu dostawy. Spedytor ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenie, utratę, zepsucie lub wszelkiego rodzaju pogorszenie jakości, które wystąpiły podczas przewozu.
Zalecamy uważne sprawdzenie zawartości skrzyń lub paczek dostarczonych przez spedytora. Po upływie 8-dniowego terminu, wszelkie roszczenia dotyczące zawartości skrzyń lub paczek podlegają odrzuceniu.

8/ CENY:

O ile nie zastrzeżono inaczej w potwierdzeniu zamówienia, ceny MPPR określa się jako ceny netto w walucie polskiej bądź walucie EURO. Opłaty transportowe są należne wyłącznie po stronie Klienta. Przy ustalaniu ceny uwzględnia się warunki ekonomiczne i stawki podatku VAT obowiązujące w dniu zamówienia. Każda późniejsza zmiana podatku VAT (w zakresie stawki lub obowiązujących przepisów) spowoduje automatyczną korektę podatku zawartego w cenie należnej od klienta.
W przypadku dostaw poza Europejski Obszar Gospodarczy, stosuje się warunki Incoterm DAP 2010 r. (dostarczone do miejsca). 
Pomimo starań MPPR, wybrane produkty prezentowane na stronie mogą zawierać błąd w cenie. MPPR sprawdzi cenę przy realizacji zamówienia i przed dokonaniem płatności. W przypadku błędu, jeśli rzeczywista cena okaże się wyższa niż ta wyświetlana na stronie internetowej, MPPR skontaktuje się z klientem, aby zapytać Klienta, czy nadal jest zainteresowany zakupem produktu po  rzeczywistej cenie, czy też Klient wolałaby odwołać zamówienie. W przypadku, gdy cena rzeczywista jest niższa niż wyświetlana cena, MPPR wystawi fakturę na niższą cenę i wyśle ​​produkt do Klienta.

9/ WARUNKI PŁATNOŚCI:

O ile nie przewidziano inaczej na potwierdzeniu zamówienia MPPR, termin płatności za zamówienie wynosi od czternastu do trzydziestu (14-30) dni od daty wystawienia faktury. Termin płatności jest wyraźnie oznaczony w tym dokumencie. Odsetki będą naliczane według minimalnych odsetek za zwłokę, za każdą opóźnioną płatność w wysokości trzykrotności przewidzianej prawem stopy procentowej. Ponadto, w przypadku dalszego zalegania z płatnością w okresie dwóch tygodni po wysłaniu oficjalnego zawiadomienia, dostawy realizowanych na bieżąco zamówień mogą zostać zawieszone.
Obie strony mogą uzgodnić określony harmonogram płatności. Takie szczegółowe uzgodnienia mogą zostać zmienione w dowolnym momencie bez powiadomienia w przypadku wystąpienia nowych okoliczności, które zmienią dokonywaną przez MPPR ocenę ryzyka finansowego. Uzgodnione terminy płatności nie mogą w żadnym wypadku przekroczyć 45 dni końca miesiąca ani 60 dni od daty faktury.
W przypadku niewywiązania się z płatności z tytułu należnych kwot Klient będzie zobowiązany zwrócić koszty poniesione w związku z postępowaniem windykacyjnym, w tym koszty reprezentacji oraz koszty administracyjne oraz kary określone w niniejszych warunkach sprzedaży.

10/ GWARANCJA NA PRODUKT:

Wszystkie produkty sprzedawane przez MPPR są objęte roczną gwarancją, licząc od daty wysyłki. W celu skorzystania z tej gwarancji, konieczne jest podanie numeru zamówienia MPPR. Wszelkie żądania gwarancyjne należy przesyłać do MPPR. Gwarancja nie obejmuje:

• Usterek wynikających z instalacji;

• Usterek związanych z nieprawidłowym lub niezgodnym z przeznaczeniem wykorzystaniem;

• Usterek wynikających z jakiegokolwiek innego powodu i jego skutków.

Koszty zwrotu wadliwego produktu objętego gwarancją zostaną zwrócone przez MPPR, a Klient będzie odpowiedzialny za odesłanie produktu i zapłacenie za transport.

Wadliwe produkty zostaną wymienione po otrzymaniu ich od podmiotu logistycznego UPS, a następnie sprawdzone przez MPPR.

11/ ZWROTY:

W wyjątkowych przypadkach po udzieleniu przez MPPR uprzedniej pisemnej zgody można dokonać zwrotu zamówienia wyłącznie w ciągu piętnastu (15) dni od daty otrzymania produktu przez Klienta, z zastrzeżeniem, że zwracany produkt musi być w nienaruszonym stanie i w oryginalnym opakowaniu. 
Klient ponosi koszty transportu i opakowania, a do produktu należy dołączyć kopię oryginalnego dokumentu dostawy.
MPPR zwraca się do swoich klientów o przestrzeganie poniższych wytycznych w przypadku zwrotu produktu:

• Klient zobowiązany jest zwrócić się do MPPR o zwrot produktu

• Klient zobowiązany jest starannie zapakować produkt w oryginalne opakowanie

• Klient zobowiązany jest  wydrukować formularz zwrotu produktu dostarczony przez MPPR i przykleić go na opakowaniu

• Klient zobowiązany jest nadać ​​paczkę w ciągu 15 dni od daty wydania pozwolenia na zwrot produktu

Klient zobowiązany jest ponieść koszty zwrotu (transportu i opakowania) produktu, którego już nie potrzebuje. Zwrot nastąpi po otrzymaniu produktu przez MPPR i pod warunkiem, że MPPR zatwierdzi operację.

MPPR zastrzega sobie pobrać 20-35% wartości zwróconego przez klienta towaru nie będącego stanem magazynowym.

12/ TYTUŁ DO PRODUKTÓW:

MPPR zachowuje pełny tytuł prawny do produktów do momentu otrzymania wszystkich należnych kwot z tytułu zamówionych produktów. Ryzyko związane z produktem jednakże przechodzi na Klienta w momencie podpisania przez niego potwierdzenia dostawy towarów dostarczanych w Europejskim Obszarze Gospodarczej i zgodnie z obowiązującymi warunkami Incoterm w przypadku towarów dostarczanych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Niezależnie od potencjalnego postępowania sądowego o odszkodowanie, MPPR może odwołać sprzedaż i odebrać wszystkie produkty w przypadku zaległej płatności lub jeżeli sytuacja finansowa klienta uległa oczywistemu pogorszeniu. W przypadku upadłości, niewypłacalności, likwidacji klienta lub innego zdarzenia prowadzącego do braku możliwości zapłaty za produkty dostarczone przez MPPR i w przypadku, gdy część lub całość produktów została sprzedana kolejnemu nabywcy, ale płatność z tego tytułu nie została jeszcze częściowo lub w pełni dokonana, klient podejmie się niezwłocznie przekazania MPPR wszystkich informacji wymaganych przez MPPR w celu ubiegania się o kwoty nadal należne ze strony kolejnego nabywcy.

13/ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, PRAWO AUTORSKIE, OCHRONA BAZY DANYCH:

Cała treść tekstów, wykresów, logo, zdjęć dostępnych za pośrednictwem strony internetowej MPPR stanowi własność MPPR i jej podmiotów powiązanych i jest chroniona prawem własności intelektualnej, prawem autorskim i przepisami dotyczącymi ochrony baz danych.
Zabrania się wyodrębniania i/lub systematycznego korzystania z niektórych części strony MPPR bez jej pisemnej zgody. Zabrania się tworzenia i/lub publikowania własnej bazy danych, obejmującej niektóre ważne sekcje (cennik lub oferta produktów MPPR) z witryny firmy bez jej pisemnej zgody.

14/ ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

Siła wyższa

MPPR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostawie lub awarie spowodowane siłą wyższą, która obejmuje: decyzje organów rządowych, embargo, wojnę, działania wojenne, wojnę domową, sabotaż, pożar, powódź, wyjątkowo złe warunki pogodowe, katastrofę naturalną, epidemię, kwarantannę, problemy z mediami (woda, elektryczność, gaz i inne), które w innych okolicznościach działają niezawodnie, strajk (w MPPR lub u jej dostawców lub podwykonawców), lokaut, przypadek siły wyższej dotykający dostawcę lub podwykonawcę lub wszelkie okoliczności lub zdarzenia wykraczające poza właściwą kontrolę MPPR.
W przypadku działania siły wyższej MPPR poinformuje klienta możliwie niezwłocznie.
Szkody pośrednie

MPPR dokłada wszelkich starań, aby zapewnić najlepszą obsługę i wspierać najlepsze praktyki stosowane w jej sektorze działalności. MPPR nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich lub szkody pośrednie takie jak utracone zyski, utracone oszczędności, utrata transakcji, utrata klientów, utrata zleceń, utrata wartości firmy lub reputacji lub jakiekolwiek inne straty lub szkody wynikające z jakiegokolwiek tytułu. 
W przypadku wystąpienia szkód bezpośrednich, klient może uzyskać odszkodowanie od MPPR. Wysokość odszkodowania nie może przekroczyć całkowitej wartości zamówienia. 
MPPR nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia różnic między obrazami i treściami wyświetlanymi na stronach mppr.com.pl  a produktami dostarczonymi do klienta.

15/ PRAWO WŁAŚCIWE:

Strony uzgadniają, że warunki sprzedaży podlegają prawu Polski z wyłączeniem przepisów dotyczących kolizji norm. Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie mają zastosowania do jakiejkolwiek oferty, potwierdzenia ani porozumienia.
Sąd Handlowy w Warszawie w Polsce będzie sprawował wyłączną jurysdykcją nad rozstrzyganiem wszelkich sporów, których polubowne rozstrzygnięcie nie jest możliwe między stronami.